ยอดผลิตรถยนต์ ธ.ค.59 ต่ำสุดในรอบ 19 เดือน

กรุงเทพ (18 ม.ค. พ.ศ.2560) สภาอุตสาหกรรม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สรุปยอดการผลิตปี2559และคาดการณ์การขายรถปี2560

 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือน ธ.ค. 2559 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธ.ค. 2559 มีทั้งสิ้น 135,792 คัน โดยลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 11.07 และลดลงจากเดือนพ.ย. 2559 ร้อยละ 20.49 จากผลิตรถยนต์นั่งเพื่อขายในประเทศ ลดลงร้อยละ 27.51 และผลิตรถกระบะเพื่อส่งออก ลดลงร้อยละ 24.02

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,944,417 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 1.64

รถยนต์นั่ง เดือนธ.ค. 2559 ผลิตได้ 56,740 คัน ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 0.52

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 มีจำนวน 811,805 คัน เท่ากับร้อยละ 41.75 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 5.61

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนธ.ค. 2559 ผลิตได้ 6 คัน ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 66.67 รวมเดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 ผลิตได้ 182 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 59.1

รถยนต์บรรทุก เดือนธ.ค. 2559 ผลิตได้ทั้งหมด 79,046 คัน ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 17.35 และตั้งแต่เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,132,430 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 1

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธ.ค. 2559 ผลิตได้ทั้งหมด 76,619 คัน ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 18.01 และตั้งแต่เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,102,816 คัน เท่ากับร้อยละ 56.72 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 1.17 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 428,193 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 0.63
รถกระบะดับเบิลแค็บ 483,167 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 10.76
รถกระบะ PPV 191,456 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 28.58
รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนธ.ค. 2559 ผลิตได้ 2,427 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 10.77 รวมเดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 ผลิตได้ 29,614 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 5.64

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนธ.ค. 2559 ผลิตได้ 75,740 คัน เท่ากับร้อยละ 55.78 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 6.11 ส่วนเดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 1,167,574 คัน เท่ากับร้อยละ 60.05 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2558 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.78

รถยนต์นั่ง เดือนธ.ค. 2559 ผลิตเพื่อการส่งออก 34,951 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 29.53 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 จำนวน 479,282 คัน เท่ากับร้อยละ 59.04 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 4.19

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธ.ค. 2559 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 40,789 คัน ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 24.02 และตั้งแต่เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 688,292 คัน เท่ากับร้อยละ 62.41 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 7.11 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 194,654 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 9.97
รถกระบะดับเบิลแค็บ 368,026 คัน ลดลงจากเดือม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 16.68
รถกระบะ PPV 125,612 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 51.22
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนธ.ค. 2559 ผลิตได้ 60,052 คัน เท่ากับร้อยละ 44.22 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 16.62 และเดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 ผลิตได้ 776,843 คัน เท่ากับร้อยละ 39.95 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 9.1

รถยนต์นั่ง เดือน ธ.ค. 2559 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 21,789 คัน ลดลงจากเดือนธ..ค. 2558 ร้อยละ 27.51 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 ผลิตได้ 332,523 คัน เท่ากับร้อยละ 40.96 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2558 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.72

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธ.ค. 2559 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 35,830 คัน ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 9.88 และตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 414,524 คัน เท่ากับร้อยละ 37.59 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 10.58 ซึ่งแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 233,539 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 11.59
รถกระบะดับเบิลแค็บ 115,141 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 15.45
รถกระบะ PPV 65,844 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 0.02
รถจักรยานยนต์

เดือนธ.ค. 2559 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 204,146 คัน ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 0.3 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 140,147 คัน ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 3.17 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 63,999 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 6.63

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,446,249 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2.04 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,820,358 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.72 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 625,891 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 6.06

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนธ.ค. 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 86,858 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 14.4 เนื่องจากปลายปี 2558 ประชาชนเร่งซื้อรถยนต์จำนวนมากก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2559 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2559 ร้อยละ 34.1 เนื่องจากมียอดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์เมื่อเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา 32,000 กว่าคัน และจากกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 124,667 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 1.6 แต่ลดลงจากเดือนพ.ย. 2559 ร้อยละ 9.2

ตั้งแต่เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 รถยนต์มียอดขาย 768,788 คัน ลดลงจากปี 2558 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 3.9 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,738,231 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 6

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป

เดือนธ.ค. 2559 ส่งออกได้ 86,120 คัน ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 0.61 ลดลงจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง เช่น ตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออกรถยนต์ 46,366.76 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 0.10

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,731.09 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 36.58
ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 15,594.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 81
อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,5798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 21.93
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนธ.ค. 2559 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 67,267.37 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 0.87

เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,188,515 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2558 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.36 มีมูลค่าการส่งออก 631,845.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 6.63

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 43,717.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 34.59
ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 186,980.36 ล้านบาท ลดลงจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 3.08
อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 29,316.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 24.92
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนม.ค. – ธ.ค.2559 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 891,859.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 5.99

การส่งออกรถจักรยานยนต์

เดือนธ.ค. 2559 มีจำนวนส่งออก 98,465 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 6.22 โดยมีมูลค่า 4,777.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 3.94

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 294.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 20.18
อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 90.26 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 1.8
รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนธ.ค. 2559 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,161.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2558 ร้อยละ 4.64

เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 924,917 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 14.53 โดยมีมูลค่า 48,237.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2.78

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 3,116.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.07
อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,220.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 3.87
รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 52,574.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. – ธ.ค. 2558 ร้อยละ 2.7

เดือนธ.ค. 2559 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 72,429.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 0.49

เดือนม.ค. – ธ.ค. 2559 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 944,434.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 5.8[fblike]