ยอดขายรถยนต์เดือนกันยายน 2559

 

เดือนกันยายน 2559 ผลิตและขายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น จากกันยายนปีที่แล้ว ร้อยละ 0.92 และ 2.7 ตามลำดับ

ส่งออกรถยนต์ 112,565 คัน สูงสุดในรอบ 12 เดือน 

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม        แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกันยายน 2559 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2559 มีทั้งสิ้น 173,069 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 0.92 จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.24 และ 11.88 ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2559 ร้อยละ 10.7

 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – กันยายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,476,736 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 3.14

รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2559 ผลิตได้ 79,005 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 22.78 จากการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 มีจำนวน 618,207 คัน เท่ากับร้อยละ 41.86  ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 4.75

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนกันยายน 2559 ผลิตได้ 15 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 50  รวมเดือนมกราคม – กันยายน 2559 ผลิตได้ 158 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 58.75

รถยนต์บรรทุก เดือนกันยายน 2559 ผลิตได้ทั้งหมด 94,049 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 12.2 และตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 858,371 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 2.04

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2559 ผลิตได้ทั้งหมด 91,170 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 12.77 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลง ร้อยละ 20.69  และตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 836,941 คัน เท่ากับร้อยละ 56.68 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 2.01 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 314,430 คัน    ลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 1.65
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 372,787 คัน  ลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 9.99
 • รถกระบะ PPV 149,724 คัน          เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 72.82

 

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนกันยายน 2559 ผลิตได้ 2,879 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 10.52  รวมเดือนมกราคม – กันยายน 2559 ผลิตได้ 21,430 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 3.25

 

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนกันยายน 2559 ผลิตได้ 110,066 คัน เท่ากับร้อยละ 63.6 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกันยายน  2558 ร้อยละ 9.84  ส่วนเดือนมกราคม – กันยายน 2559 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 901,339 คัน เท่ากับร้อยละ 61.04 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2558 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.12

รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2559 ผลิตเพื่อการส่งออก 47,352 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 10.13  ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 จำนวน 360,978 คัน เท่ากับร้อยละ 58.39 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 0.7

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2559 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 62,714 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 20.69  และตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 540,361 คัน  เท่ากับร้อยละ 64.56 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 1.4 โดยแบ่งเป็น

 

 • รถกระบะบรรทุก 149,465 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 5.33
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 291,221 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 12.33
 • รถกระบะ PPV 99,675 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 71.93

 

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนกันยายน 2559 ผลิตได้ 63,003 คัน เท่ากับร้อยละ 36.4 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 27.48  และเดือนมกราคม – กันยายน 2559 ผลิตได้ 575,397 คัน เท่ากับร้อยละ 38.96 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 10.61

รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2559 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 31,653 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 48.24  ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 ผลิตได้ 257,229 คัน เท่ากับร้อยละ 41.61 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม – กันยายน 2558 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.51

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2559 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 28,456 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 11.88  และตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 296,580 คัน เท่ากับร้อยละ 35.44 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 8.86 ซึ่งแบ่งเป็น

 

 • รถกระบะบรรทุก 164,965 คัน         เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 1.95
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 81,566 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 0.49
 • รถกระบะ PPV 50,049 คัน               เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 74.61

 

รถจักรยานยนต์

เดือนกันยายน 2559 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 192,961 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 0.22 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 151,294 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.38 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 41,667 คัน ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 3.78

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – กันยายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,802,606 คัน ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 0.52 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,361,328 คัน ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 1.47  และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 441,278 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2.53

 

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกันยายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 63,516 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 2.7 จากการขายรถยนต์นั่งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.2 และรถกระบะที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.6 ยอดขายในประเทศฟื้นตัวจากราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และการแนะนำรถยนต์นั่งรุ่นใหม่ก่อนหน้านี้

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 156,753 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 16.6 และเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2559 ร้อยละ 0.49

ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 รถยนต์มียอดขาย 556,400 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 0.5  ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,350,089 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 5.8

 

การส่งออก

รถยนต์สำเร็จรูป

เดือนกันยายน 2559 ส่งออกได้ 112,565 คัน สูงสุดในรอบ 12 เดือน แต่ลดลงจากเดือนกันยายน 2558   ร้อยละ 9.91 ลดลงจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง เช่น ตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออกรถยนต์ 58,763.90 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 8.95 จากการส่งออกรถกระบะดับเบิลแค็บที่มีมูลค่าสูงกว่ารถอีโคคาร์ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลก  ที่เติบโตลดลงจากประมาณการตอนต้นปีของหลายองค์กรระหว่างประเทศ

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,855.55 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 5.13
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 17,204.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 8.14
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,223.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 8.1

 

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกันยายน 2559 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 81,048.25 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 5.22

 

เดือนมกราคม กันยายน 2559 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 900,726 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2558 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 0.51 มีมูลค่าการส่งออก 480,432.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 11.33

 

 

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 34,317.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 53.39
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 137,623.47 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 7.72
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 21,611.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 25.5

 

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม กันยายน 2559 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 673,984.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 8.66

 

รถจักรยานยนต์

เดือนกันยายน 2559 มีจำนวนส่งออก 60,916 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 7.47 โดยมีมูลค่า 2,425.86 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 21.36

 

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 267.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 27.08
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 141.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 40.97

 

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกันยายน 2559 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 2,834.78 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 16.52

 

เดือนมกราคม กันยายน 2559 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 653,221 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 6.69 โดยมีมูลค่า 35,779.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.46

 

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,255.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 5.99
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 916.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4.07

 

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม กันยายน 2559 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 38,951.93 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ร้อยละ 0.05

 

เดือนกันยายน 2559 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 83,883.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 5.66

เดือนมกราคม กันยายน 2559 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 712,936.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 8.15[fblike]