ยอดขายรถตุลาคม 2559

เดือนตุลาคม 2559 ผลิตรถยนต์ลดลงจากตุลาคมปีที่แล้วร้อยละ 2.59ขายในประเทศลดลงร้อยละ 10.7 ส่งออกลดลงร้อยละ 7.23

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม        แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนตุลาคม 2559 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2559 มีทั้งสิ้น 161,105 คัน โดยลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 2.59 เนื่องจากผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 24.91 และลดลงจากเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 6.91

 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,637,841 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 2.55

รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ 67,211 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 12.1 จากการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 มีจำนวน 685,418 คัน เท่ากับร้อยละ 41.85  ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 5.43

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนตุลาคม 2559 ไม่มียอดผลิต  ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 100  รวมเดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 ผลิตได้ 158 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 60.99

รถยนต์บรรทุก เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ทั้งหมด 93,894 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 10.92 และตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 952,265 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 0.59

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ทั้งหมด 90,982 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 11.63 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลง ร้อยละ 24.91  และตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 927,923 คัน เท่ากับร้อยละ 56.66 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558    ร้อยละ 0.49 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 350,280 คัน        ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 1.63
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 413,586 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 10.4
 • รถกระบะ PPV 164,057 คัน           เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 55.16

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ 2,912 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 19  รวมเดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 ผลิตได้ 24,342 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 4.91

 

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ 95,982 คัน เท่ากับร้อยละ 59.58 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนตุลาคม  2558 ร้อยละ 11.14  ส่วนเดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 997,321 คัน เท่ากับร้อยละ 60.89 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2558 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.18

รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2559 ผลิตเพื่อการส่งออก 41,726 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 16.67  ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 จำนวน 402,704 คัน เท่ากับร้อยละ 58.75 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 0.85

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2559 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 54,256 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 24.91  และตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 594,617 คัน  เท่ากับร้อยละ 64.08 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 4.14 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 164,696 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 8.51
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 321,388 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 14.37
 • รถกระบะ PPV 108,533 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 67.15

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ 65,123 คัน เท่ากับร้อยละ 40.42 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 13.52  และเดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 ผลิตได้ 640,520 คัน เท่ากับร้อยละ 39.11  ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 10.9

รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2559 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 25,485 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 5.36  ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 ผลิตได้ 282,714 คัน เท่ากับร้อยละ 41.25 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.73

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2559 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 36,726 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 19.6  และตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 333,306 คัน เท่ากับร้อยละ 35.92 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 9.95 ซึ่งแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 185,584 คัน          เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 5.41
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 92,198 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 6.85
 • รถกระบะ PPV 55,524 คัน                    เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 36.07

รถจักรยานยนต์

เดือนตุลาคม 2559 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 210,143 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 12.73 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 155,483 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 7.02 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 54,660 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 32.88

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,011,389 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.65 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,516,811 คัน ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 0.66  และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 494,578 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4.89

 

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนตุลาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 60,634 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 10.7 เนื่องจากปลายปีที่แล้วเริ่มเร่งซื้อรถยนต์มากขึ้นจากภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่จะปรับขึ้นวันที่ 1 มกราคมปีนี้ และลดลงจากเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 4.7

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 126,184 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 6.5 แต่ลดลงจากเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 19.5

ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 รถยนต์มียอดขาย 617,159 คัน ลดลงจากปี 2558 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 0.7  ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,476,273 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 5.8

 

การส่งออก

รถยนต์สำเร็จรูป

เดือนตุลาคม 2559 ส่งออกได้ 103,192 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 7.23 ลดลงจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง เช่น ตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออกรถยนต์ 53,934.64 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 10.11  

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,559.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 37.41
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 17,465.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 16.24
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,579.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 28.44

 

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนตุลาคม 2559 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 77,538.95 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 2.62

 

เดือนมกราคม ตุลาคม 2559 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,003,918 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2558 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.25 มีมูลค่าการส่งออก 534,366.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 8.72

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 37,877.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 51.73
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 155,089.14 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 5.53
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 24,190.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 25.8

 

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม ตุลาคม 2559 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 751,524.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 7.38

 

รถจักรยานยนต์

เดือนตุลาคม 2559 มีจำนวนส่งออก 77,343 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 21.87 โดยมีมูลค่า 3,350.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 16.47

 

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 310.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 65.03
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 93.63 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 8.98

 

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม 2559 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,754.15  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 18.52

 

เดือนมกราคม ตุลาคม 2559 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 729,204 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4.49 โดยมีมูลค่า 39,129.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.66

 

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,565.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 0.83
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,010.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4.54

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม ตุลาคม 2559 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 42,706.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ร้อยละ 1.35

เดือนตุลาคม 2559 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 81,293.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 1.81

เดือนมกราคม ตุลาคม 2559 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 794,230.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 7.04[fblike]