ผลภาครัฐคลายการล็อคดาวน์”ยอดผลิตรถ”พ.ย.63เพิ่มขึ้นครั้งแรกรอบ19เดือน

เดือนพ.ย. 2563 ผลิตรถยนต์ 172,455 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.92 ขาย 79,177 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ส่งออก  74,532  คัน ลดลงร้อยละ 0.87

17 ธ.ค. . 63- นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพ.ย. 2563 ดังต่อไปนี้

คลายการล็อคดาวน์ยอดผลิตรถเพิ่มขึ้นครั้งแรกรอบ19เดือน

สำหรับการผลิต มีจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพ.ย. 2563 มีทั้งสิ้น 172,455 คัน ​เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 11.92 และเพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค. 2563 ร้อยละ15.46 เป็น​เดือน​แรก​ที่​เพิ่มขึ้น​ใน​รอบ​ 19 เดือนจากสงคราม​การค้า​เมื่อ​ปี​ที่แล้ว​และ​การระบาด​ของ​COVID ​19 เนื่องจากประเทศคู่ค้าเริ่มคลายการล็อคดาวน์และมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ​โดย​ผลิต​เพิ่มขึ้น​ทั้ง​ผลิต​เพื่อ​ ส่งออก​ที่เพิ่มขึ้น​ร้อยละ​ 4.25 และ​ผลิต​เพื่อ​จำหน่าย​ในประเทศ​ที่​เพิ่มขึ้น​ร้อยละ​ 18.64 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนม.ค. -พ.ย. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,283,963 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 31.69 ​

รถนั่งเริ่มขยับโต9.06%
รถยนต์นั่ง เดือนพ.ย. 2563 ผลิตได้ 66,296 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 9.06ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนม.ค. -พ.ย. 2563 มีจำนวน 488,300 คัน เท่ากับร้อยละ 38.03 ของยอดการผลิต
ทั้งหมด ลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 35.10

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนพ.ย. 2563 ผลิตได้ 48 คัน รวมเดือนม.ค. -พ.ย. 2563 ผลิตได้ 167 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 35.02

รถยนต์บรรทุก เดือนพ.ย. 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 106,111 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 13.74
และตั้งแต่เดือนม.ค. -พ.ย. 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 795,496 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 29.41

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพ.ย. 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 103,153 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 13.65 และตั้งแต่เดือนม.ค. –พ.ย. 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 775,130 คัน เท่ากับร้อยละ 60.37 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 29.40 โดยแบ่งเป็น

10เดือนกระบะยังติดลบ91%

รถกระบะบรรทุก 234,768 คัน ลดลงจากเดือนม.ค.-พ.ย. 2562 ร้อยละ 91 รถกระบะดับเบิลแค็บ 451,523 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 15 รถกระบะ PPV 88,839 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 89 รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนพ.ย. 2563 ผลิตได้  2,958  คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 16.73 รวมเดือนม.ค. -พ.ย. 2563 ผลิตได้ 20,366 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 29.51

ส่งออก 10เดือนลดลง33.04%

การผลิตเพื่อส่งออก เดือนพ.ย. 2563 ผลิตได้ 75,014 คัน เท่ากับร้อยละ 43.50 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 4.25  ส่วนเดือนม.ค.-พ.ย. 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 649,893 คัน เท่ากับร้อยละ 50.62 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 33.04

รถยนต์นั่ง เดือนพ.ย. 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 23,071 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 5.07

และตั้งแต่เดือนม.ค. -พ.ย. 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 213,563 คัน เท่ากับร้อยละ 43.74 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 34.47

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพ.ย. 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 51,943 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 3.89 และตั้งแต่เดือนม.ค. -พ.ย. 2563 ผลิต
เพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 436,330 คัน เท่ากับร้อยละ 56.29 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 32.31 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 52,187 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 13รถกระบะดับเบิลแค็บ 328,831 คัน ลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 66รถกระบะ PPV 55,312  คัน  ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 94

ตลาดในประเทศลดลง30.24%

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนพ.ย. 2563 ผลิตได้ 97,441 คัน เท่ากับร้อยละ 56.50 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 18.64 และเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ผลิตได้ 634,070 คัน เท่ากับ ร้อยละ 49.38 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 30.24

รถยนต์นั่ง เดือนพ.ย. 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 43,225 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 11.32 และตั้งแต่เดือนม.ค. -พ.ย. 2563 ผลิตได้ 274,737 คัน เท่ากับร้อยละ 56.26 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 35.58

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพ.ย. 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 51,210 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 25.63 และตั้งแต่เดือนม.ค. -พ.ย. 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 338,800 คัน เท่ากับร้อยละ 43.71 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 25.27 ซึ่งแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 182,581 คันลดลงจากเดือนม.ค. -พ.ย. 2562 ร้อยละ 56รถกระบะดับเบิลแค็บ 122,692 คัน  ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 76
รถกระบะ PPV 33,527 คัน   ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 40

รถจักรยานยนต์

เดือนพ.ย. 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 214,011 คัน ลดลงจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 8.81 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 175,569 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 2.19 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 38,442 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 38.87

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนม.ค. –พ.ย. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,818,964 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 21.41 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,456,220 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 18.63 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 362,744 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 30.89

ยอดขายในประเทศเริ่มขยับ

ยอดขายยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพ.ย. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 79,177 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 2.7  และเพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค. 2563 ร้อยละ 6.83 เป็น​เดือน​แรกที่เพิ่มขึ้น​นับตั้งแต่​มีการ​ระบาด​ของCOVID 19 โดยรถกระบะ​เพิ่ม​ขึ้น​เป็น​เดือน​ที่สามติดต่อกัน​แสดง​ให้เห็​น​ว่า​เศรษฐกิจ​ของ​ประเทศ​เริ่ม​ฟื้น​จาก​การ​ช่วยเหลือ​ผู้​ ได้รับ​ผลกระทบ​จากการ​แพร่ระบาด​ของ​COVID ​19 ​จากรัฐบาล​รวมถึง​การ​ประกัน​รายได้​เกษตรกร​ การ​กระตุ้น​เศรษฐกิจ​ของ​รัฐบาล​ และ​การ​ออก​รถยนต์​รุ่นใหม่​รวมทั้ง​การ​ลด​แลก​แจก​แถม​ของ​ผู้​จำหน่าย​รถยนต์​

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 120,062 คัน ลดลงจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 11.4 และลดลงจากเดือนต.ค. 2563 ร้อยละ 4.96 ตั้งแต่เดือนม.ค. -พ.ย. 2563 รถยนต์มียอดขาย 688,057 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 24.7 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,392,252  คัน ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 13.3

 

การส่งออกรถยนต์ เพิ่มครั้งแรกรอบ17​ เดือน

เดือนพ.ย. 2563 ส่งออกได้ 74,532 คัน ลดลงจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 0.87 ​​มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 42,674.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 8.40 เป็น​เดือน​แรก​ในรอบ​ 17​ เดือน​ที่ส่งออก​เพิ่มขึ้น​ในตลาด​เอเชีย​และ​ตลาด​ออสเตรเลีย​และ​โอ​เซียเนีย ซึ่งทั้งสอง​ตลาดมี​ส่วน​แบ่ง​ร้อย
ละ​60 ของยอดส่งออกรถยนต์ทั้งหมดเครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,974.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 36 ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,963.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 2562
ร้อยละ 11.04 อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,724.36 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 16
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพ.ย. 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 62,336.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย.2562 ร้อยละ 9.03

ภาพรวมส่งออกรถ10เดือนลดลง32.03%

เดือนม.ค. –พ.ย. 2563มีการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 667,361 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 32.03 มีมูลค่าการส่งออก 371,694.94 ล้านบาท ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 26.89

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 21,670.85 ล้านบาท ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 13 ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 122,995.08 ล้านบาท ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 56 อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 17,515.20 ล้านบาท ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 71รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนม.ค. –พ.ย. 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 533,876.06 ล้านบาท ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 26.83

ส่งออกรถจักรยานยนต์ลดลง28.57 %

เดือนพ.ย. 2563 มีจำนวนส่งออก 67,261 คัน (รวมCBU + CKD) ลดลงจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 28.57 โดยมีมูลค่า 5,968.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 14 ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 50.15 อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 44 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 15.63

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพ.ย. 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 6,193.30 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพ.ย. 2562 ร้อยละ 15.11 เดือนม.ค. –พ.ย. 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 648,723 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 23.83 โดยมีมูลค่า 53,044.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
ร้อยละ 15.55 ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,047.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 25
อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,116.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 98 รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนม.ค. –พ.ย. 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 55,208.59
ล้านบาท ลดลงจากเดือนม.ค. –พ.ย. 2562 ร้อยละ 17.20

เดือนพ.ย. 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 68,529.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 6.30 เดือนม.ค. –พ.ย. 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 589,084.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 26.02