Home คู่มือซื้อรถ Let's get a license วิธีการทำใบขับขี่

วิธีการทำใบขับขี่

เรื่องของการทำใบขับขี่มีเรื่องที่ต้องน่ารู้ มากมายลองมาดูกันว่า คุณพร้อมทำใบขับขี่หรือยัง
ซึ่งเรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นมาฝาก

หลักฐานประกอบคำขอ

1.บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) พร้อมสำเนา
กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

2.ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่

1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

2.มีความรู้ความสามารถในการขับรถ

3.มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

4.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้

5.ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

6.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

7.ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

8.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่


อายุของผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบขับขี่

1.ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2.ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3.ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

4.ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

5.ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ และใบขับขี่รถชนิดอื่นตามมาตรา 43 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ

ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์


ขั้นตอนการดำเนินการต้องมีคิวอบรมก่อนดำเนินการอื่นๆ โดยสามารถจองคิวอบรมได้ 2 ช่องทาง
1.จองคิวอบรมด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
จองคิวอบรมทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข 02-271-8888 ต่อ 4201-4 หรือโทร 1584

สำหรับ ผู้ที่จองคิวทางโทรศัพท์ ต้องมาลงทะเบียนในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา 08.00 เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม จากนั้น จึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
ทดสอบสายตาทางลึก
ทดสอบสายตาทางกว้าง
ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

3.อบรม (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง)

4.ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)

5.ทดสอบขับรถ

ก.การทดสอบขับรถยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดระเทียบทางเท้า

ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย

ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด

ท่าที่ 5 การกลับรถ

ท่าที่ 6 การขับรถเดินห้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก

ท่าที่ 7 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

ข. การทดสอบขับรถจักรบานยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้

ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

ท่าที่ 2 การขับรถทางตัวบนทางแคบ

ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด

ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส

ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

6.ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต / จ่ายใบขับขี่
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม
กรมการขนส่งทางบก

 

 

 

 

 

Previous articleยามาฮ่า YZF-R15 (2017)เติมเทคโนโลยีสปอร์ต
Next articleขนส่งรับจดทะเบียนรถไฟฟ้า เปิดช่องEVไซส์เล็กลงวิ่งบนถนน