โตโยต้าปรับผู้บริหาร

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (TMC) ประกาศปรับโครงสร้างตั้ง เคียวอิจิ ทานาดะ คุมทีแมป      บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (TMC) ประกาศอย่างเป็นทางการมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมให้  มร.เคียวอิจิ ทานาดะ  เจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท  โตโยต้า  มอเตอร์        คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำรงตำแหน่งเพิ่มเติมในฐานะ “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี (TMAP-MS) และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแเฟคเจอริ่ง (TMAP-EM)

ทานาดะ
ทานาดะ

รวมถึงดูแลเพิ่มเติมในส่วนของการดำเนินงานของโตโยต้า ในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เอเซียตะวันตกเฉียงใต้ และ ตะวันออกกลาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเซีย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

นายเคียวอิจิ ทานาดะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมทั้งดูแลรับผิดชอบประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คือ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม รวมทั้ง ประเทศอินเดีย และปากีสถาน  และด้วยประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจระดับสากลที่กว้างไกล  มร. ทานาดะ สามารถนำบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ก้าวสู่ความเป็นที่หนึ่ง ของตลาดรถยนต์ประเทศไทย จนได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นให้ดำรงตำแหน่งเพิ่มเติมเป็น “กรรมการผู้จัดการใหญ่”  ของ บริษัท    โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแเฟคเจอริ่ง (TMAP-EM) และ  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี (TMAP-MS) รวมทั้ง ได้รับการมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของโตโยต้าในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เอเซียตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Asia) และตะวันออกกลาง อาทิ ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย   บังคลาเทศ เนปาล ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกในภูมิภาคเอเชียให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน

วิเชียร เอมประเสริฐสุข
วิเชียร เอมประเสริฐสุข

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายหน้าที่ในความดูแลรับผิดชอบของนายเคียวอิจิ ทานาดะ รวมถึงรองรับการขยายตัวของตลาดในภูมิภาคเอเชีย โดยมี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นศูนย์กลางการบริหารในภูมิภาคฯ บริษัทฯ จึงมีการปรับขยายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน และครอบคลุมการบริหารจัดการ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
นายเคียวอิจิ ทานาดะ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด
(รับผิดชอบประเทศไทย อินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน พม่า กัมพูชา และสปป.ลาว)
ประธานบริหาร ประจำภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแเฟคเจอริ่ง (TMAP-EM)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี (TMAP-MS)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
(รับผิดชอบประเทศไทย  ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า อินเดีย ปากีสถาน และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันตกเฉียงใต (Southwest Asia) ) เช่น ศรีลังกา เนปาล
นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มสายงานการบริหารและการตลาด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสายงานการบริหาร  ที
ปรึกษาบริหารอาวุโส กลุ่มสายงานการตลาด
ประธานบริหารฝ่ายการเงิน สำนักงานเขตภูมิภาคแม่น้ำโขง
นาย อากิโตะ ทาชิบานา  ผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนงานวางแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์บริษัท โตโยต้า มอเตอร์    คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสายงานการตลาด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558  เป็นต้นไป

ประวัติ  นายเคียวอิจิ ทานาดะ 

ชื่อ                            นายเคียวอิจิ ทานาดะ  วันเกิด                             22 ตุลาคม 2497 (อายุ 60 ปี)การศึกษา                   ปริญญาตรี การศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น                           ประสบการณ์การทำงาน :                                                                 * ดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบัน 

เมษายน 2522                              เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

มิถุนายน 2544                              “กรรมการ” บริษัท เดลฟีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

มกราคม 2548                              “ผู้อำนวยการ” ส่วนงานการวางแผนโครงการเอเชีย, โอเชนเนีย และ

ตะวันออกกลาง

                                         บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

กรกฎาคม 2549                       “ผู้อำนวยการ” ส่วนงานโครงการเอเชีย, โอเชนเนีย และตะวันออกกลาง

                                         บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

กรกฎาคม 2552                            “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด *

เมษายน 2555                              “เจ้าหน้าที่บริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น *

เมษายน 2555                        “ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหาร” ส่วนงานโครงการเอเชีย และ โอเชนเนีย  

                                         บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

เมษายน 2555                        “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค

เมษายน 2558                        “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค *

เมษายน 2558                        “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแเฟคเจอริ่ง *

 

 

 

 

 ข้อมูลบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแเฟคเจอริ่ง จำกัด (TMAP-EM)

ชื่อบริษัท บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนูแเฟคเจอริ่ง จำกัด (TMAP-EM)
สถานที่ตั้ง จ.สมุทรปราการ  (ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 60 กม.)
วันที่ก่อตั้ง 1 เมษายน 2550
มูลค่าการลงทุน 1,300 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น บริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  ประเทศญี่ปุ่น : 100%
ขอบเขตการดำเนินงาน –    พัฒนาและประเมินผลรถยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัตถุดิบ-    สนับสนุนการดำเนินการผลิตให้กับบริษัทในเครือของโตโยต้าในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิค

 

ข้อมูลย่อของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (TMAP-MS)

ชื่อบริษัท บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (TMAP-MS)
สถานที่ตั้ง ประเทศ สิงคโปร์
วันที่ก่อตั้ง 7 พฤษภาคม  2533
มูลค่าการลงทุน 6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ผู้ถือหุ้น บริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  ประเทศญี่ปุ่น : 100%
ขอบเขตการดำเนินงาน –    การขายรถยนต์ การผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ซ่อมบำรุง และอุปกรณ์ตกแต่ง-    การตลาด การขายรถยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งในภูมิภาค