“ใบขับขี่Bigbike”ใหม่ ที่ผู้ขี่รถบิ๊กไบค์จะต้องไปขออนุญาต กำลังอยู่ในกระแสร หลังจากเมื่อ 18 ส.ค. 63คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ”ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ….”  ทั้งนี้กม.ใหม่ เกี่ยวกับการสอบใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 400 ซีซีต้องมีใบขับขี่ต่างหาก

นี้ครมมีมติไป เมื่อ 18 ส.ค.63 ซึ่งณ.ตอนนี้ กม.นี้ ยังไม่ได้ออกบังคับอย่างเป็นทางการ ขั้นตอนคือ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนและจะสามารถบังคับ ใช้จริงอีก 120 วันหลังประกาศ

ดูคาติ สแครมเบลอร์ พอล สมาร์ท อิดิชั่น

ทั้งนี้เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2563- รายงานข่าวจาก กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. …. ผู้ขับรถจักรยานยนต์ Big bike ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถเพิ่มเติม จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จากการให้สัมภาษณ์ของ นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เมื่อ 20 ส.ค. 63 ที่ผ่านมาให้รายละเอียดว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ “18 สิงหาคม 2563” เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. …. ทั้งนี้ จากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากผู้ขับรถ กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ยกร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. …. เพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญ เช่น กำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาในการกำหนดโรคหรือสภาวะของโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถและจะวางแนวทางในการตรวจรับรองของแพทย์กับแพทยสภาต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การให้อำนาจนายทะเบียนสามารถพิจารณาให้ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการตรวจและนำใบรับรองแพทย์มายืนยันความเหมาะสมในการขับรถ รวมทั้ง ยังได้กำหนดให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบในการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถดังกล่าวด้วย โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
.
นายยงยุทธ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 400cc ขึ้นไป เป็นพาหนะที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ผู้ขับขี่ต้องมีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย และมีประสบการณ์การใช้งาน เพราะรถมีสมรรถนะค่อนข้างสูง กำลังแรง และน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นการใช้รถต้อง อาศัยทักษะความชำนาญ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บนท้องถนนซึ่งการที่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ จะส่งผลให้สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

บิํ๊กไบค์ มีแค่ 1.02% 

จากการค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ของthaiautopress ปัจจุบันพบว่า มีจำนวนรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 400cc ขึ้นไปที่จดทะเบียนในไทยแล้ว ทั้งสิ้น 216,547 คัน จากจำนวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 21,284,775 คัน หรือคิดเป็นเพียง 1.02% เท่านั้น

สิงห์บิ๊กไบค์ ต้องทำอย่างไร
ณ.ปัจจุบัน (7 ก.ย.63) ยังไม่มีรายละเอียด ของกม.ลูกออกมาว่าคนขี่บิ๊กไบค์ทั้งคนที่มีใบขับขี่แบบตลอดชีพหรือแบบ5 ปีที่ใช้กันอยู่จะต้องทำอย่างไร เพราะว่า กม.แม่ยังไม่ประกาศกฎกระทรวงหรือกฎหมายลุูกทีกำหนดระเบียบ ก็ยังไม่มีรายละเอียดช่วงเวลาที่รอคือรอให้มีกม.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเชื่อว่า ขณะนี้ทางภาครัฐโดยเฉพาะกรมขนส่ง ฯกำลังร่างระเบียน การสอบ หลักสูตรและวิธีการอื่นๆ ออกมาเป็นไปได้ว่าจะให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้เพิ่มหลักสูตรในการสอบทั้งนี้ มีโรงเรียนระดับมาตราฐานที่สอนขับขี่ บิ๊กไบค์น้อยมาก เพราะเป็นหลักสูตรที่แตกต่างไปจากรถทั่วไป ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายของบริษัทผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็นผู้ดำเนินการอยู่

ค่าสอบใบขับขี่
สำหรับค่าเรียน ในโรยงเรียนเอกชน หลักสูตรรถจักรยานยนต์ 15 ชั่วโมง สำหรับรถขนาดเล็ก  (ไม่เกิน 110 cc.) ผู้เรียนต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ และหากมีอายุ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถเรียนขับขี่รถที่เกิน เกิน 110 cc. โดยหลักสูตรคือ เรียนปฏิบัติ 10 ชั่วโมง 1 วัน อบรมและสอบ 1 วัน รวมเวลา 2 วัน ราคาค่าเรียน 500 บาท อย่างไรก็ตามโรงเรียนเอกชนมีราคาไม่เท่ากันบางแห่งคิดราคา 1,000 บาท สำหรับค่าเรียน บิ๊กไบค์ ของกรมขนส่งทางบก ตามกม.ใหม่คาดว่าจะมีการกำหนดราคาออกมาในเร็วๆ นี้