คาวาซากิ แถลงข้อเท็จจริงกรณีZ300

Banner_970x250

(กรุงเทพ 7 มี.ค. 61 ) บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ คาวาซากิ จากญี่ปุ่น ส่งเอกสารชี้แจงถึงผู้เกี่ยวข้องกรณีที่มีผู้นำรถจักรยานยนต์คาวาซากิ รุ่น Z300 ไปแสดงไว้ริมทางพร้อมป้ายข้อความว่า “รถยี่ห้อนี้เครื่องพัง เพราะดัดแปลงท่อไอเสีย ก้านสูบขาด แบริ่งเครื่องยนต์แตกเสียหาย ชุดมอเตอร์สตารท์เสียหาย บริษัทไม่รับผิดชอบ ถ้าซื้ออย่าเปลี่ยนท่อไอเสีย วิ่งได้แค่ 16,000 กิโล พัง”ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ท่านสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถเผยเเพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคต่อไปได้ ตามรายละเอียดตามเอกสารเเนบ

Banner_970x250
                                                                แถลงการณ์
บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด
เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะว่า มีผู้นารถจักรยานยนต์คาวาซากิ รุ่น Z300 ไปแสดงไว้ริมทางพร้อมป้ายข้อความว่า
“รถยี่ห้อนี้เครื่องพัง เพราะดัดแปลงท่อไอเสีย ก้านสูบขาด แบริ่งเครื่องยนต์แตกเสียหาย ชุดมอเตอร์สตารท์เสียหาย บริษัทไม่รับผิดชอบ ถ้าซื้ออย่าเปลี่ยนท่อไอเสีย วิ่งได้แค่ 16,000 กิโล พัง” นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลมายังท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ดังนี้
เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถจักรยานยนต์คาวาซากิทุกคันนั้น จะเป็นไปตามคู่มือที่ได้มอบให้แก่ทุกท่านในวันรับรถ โดยมีรายละเอียดปรากฏใน คู่มือการใช้งานรถจักรยานยนต์ การรับประกันคุณภาพ ข้อควรปฏิบัติการใช้รถจักรยานยนต์คาวาซากิในระยะรับประกัน ข้อยกเว้นในการรับประกันคุณภาพ และข้อควรปฏิบัติการใช้รถจักรยานยนต์ คาวาซากิ ในระยะรับประกัน ดังนี้
1. ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ คาวาซากิ ของรุ่นที่ซื้อ
2. ต้องบารุงรักษารถจักรยานยนต์ตามระยะที่กาหนดในหนังสือคู่มือ โดยนารถจักรยานยนต์ไปตรวจเช็ค
ที่ศูนย์บริการ คาวาซากิ เท่านั้น
3. ไม่ดัดแปลงชิ้นส่วนต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ให้ผิดไปจากมาตรฐานการผลิตเดิม เช่น ถอดหรือดัดแปลง
ไส้กรองอากาศ ท่อไอเสีย หรือ ระบบฉีดเชื้อเพลิง เป็นต้น
4. ไม่นารถไปใช้งานในลักษณะงานผิดปกติ เช่นการแข่งขัน บรรทุกน้าหนักมากเกินไป
5. เมื่อมีการซ่อมบารุงรักษา ต้องใช้อะไหล่แท้ของ คาวาซากิ เท่านั้น
6. ต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่นต่างๆ ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน ตามคาแนะนาในหนังสือ
คู่มือเล่มนี้
7. เมื่อมีปัญหาหรือพบอาการผิดปกติ ควรหยุดการใช้รถจักรยานยนต์ทันที และนาไปตรวจเช็คที่ศูนย์
บริการ คาวาซากิ เท่านั้น
8. ชิ้นส่วนที่จะขอรับบริการชดเชยในระยะรับประกัน จะต้องไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงสภาพมาก่อน
บริษัทฯ ขอความกรุณามายังผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์คาวาซากิทุกท่าน ได้โปรดศึกษาคู่มือและทาความเข้าใจในเงื่อนไขของการรับประกันสินค้า โดยบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านดังเช่นที่ได้รับด้วยดีเสมอมา และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯโดยตรง หรือจากตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์คาวาซากิทั่วประเทศ