ครรชิต ไชยสุโพธิ์  นั่งประธานคนใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกาศจุดยืนร่วมสมาชิก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานการผลิตยานยนต์ในไทย

Banner_970x250

สร้างความสมดุลระหว่างยานยนต์สมัยใหม่ที่รัฐกำลังส่งเสริมกับการเพิ่มประสิทธิภาพยานยนต์เทคโนโลยีปัจจุบันที่ไทยเป็นฐานการส่งออกให้เพิ่มมูลค่าต่อไป

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รักษาการรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส อท )เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก. พ. 61 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กรรมการกลุ่มฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ วาระปี 2561-2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป แทนนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานคนใหม่ของกลุ่มฯ ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมฯ ซึ่งรับไม้ต่อมาจาก นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน จะอยู่ในวาระการทำงาน 2 ปีนับจากนี้ไป นอกจากงานในตำแหน่งประธานกลุ่มฯ ยานยนต์คนใหม่ ในขณะที่ ยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อีกตำแหน่ง จนกว่าสมาคมฯ จะมีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนเมษายน 61 นี้

ครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานคนใหม่ของกลุ่มฯ อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมฯ คลุกคลีแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมาตลอด 30 ปี นับจากทำงานครั้งแรกในโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ที่สำโรง หลังจากนั้นเข้ามามีส่วนในการก่อตั้งโรงงานจีเอ็มที่ระยอง ในช่วงที่จีเอ็ม และเชฟโรเลตกลับมาลงทุนใหม่ที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันนายครรชิตฯ เป็นผู้บริหารของนิสสัน มอเตอร์ ที่มาร่วมทำงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

จากประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอย่างยาวนานจากยักษ์ใหญ่ในวงการ ทั้งฝั่งญี่ปุ่นและฝั่งอเมริกา เป็นการยืนยันการตัดสินใจของกรรมการกลุ่มฯ ยานยนต์ที่ได้เลือก นายครรชิต ให้มารับตำแหน่งประธานกลุ่มฯ คนใหม่ในครั้งนี้

ภารกิจที่ประธานกลุ่มฯ ยานยนต์คนใหม่
ภารกิจสำคัญในวาระการทำงาน ปี 2561 – 2563
• สร้างบทบาทของกลุ่มฯ ยานยนต์ ภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในฐานะองค์กรตัวแทนอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพื่อแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ
• สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์สมัยใหม่ที่ภาครัฐกำลังส่งเสริม หรือยานยนต์เทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การรู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ
• นำเสนอนโยบายอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างกลุ่มฯ ยานยนต์กับองค์กรภายนอกและกับสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมด้วยข้อมูลที่รอบด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิก
• สร้างบทบาทการเป็นผู้ชี้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในทุกด้าน อย่างไม่มีอคติกับเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกอุตสาหกรรม ทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดในการรักษาฐานการผลิตในประเทศ เพิ่มทางเลือกให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม
• สร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานวิจัยอิสระ และองค์กรนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายที่ปรึกษา พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ผ่านองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ครอบคลุมและเป็นข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม
• จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ สร้างการรับรู้ในบทบาทของกลุ่มฯ ยานยนต์ให้สาธารณชนได้รับทราบ
• พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ให้สามารถ สานต่องานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มฯ เข้มแข็งต่อไปในระยะยาว
• กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีความเป็นกลาง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

เปิดประวัติครรชิต ไชยสุโพธิ์
• อายุ 56 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ สมรสแล้วกับ นางจารุพร ไชยสุโพธิ์ มีบุตร 2 คน
• การศึกษาสูงสุด:
– ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยบูรพา)
– หลักสูตร International Management Program จาก Thunderbird Graduate School, Arizona State University, USA
• การทำงาน:
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน Nissan Motor Thailand (Government Relations)
พ.ศ. 2539 – 2558 General Motors Thailand (Production Control & Logistics)
พ.ศ. 2531 – 2539 Toyota Motor Thailand (Import-Export Department)
• ตำแหน่งอื่นๆ: เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย วาระปี 2559-2561