Ad

ข่าวUpdate

Live Stream

จักรยานยนต์

สิงห์”บิ๊กไบค์”เตรียมตัวอย่างไร หากต้องสอบใบขับขี่ใหม่

"ใบขับขี่Bigbike"ใหม่ ที่ผู้ขี่รถบิ๊กไบค์จะต้องไปขออนุญาต กำลังอยู่ในกระแสร หลังจากเมื่อ 18 ส.ค. 63คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ"ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ...."  ทั้งนี้กม.ใหม่ เกี่ยวกับการสอบใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 400 ซีซีต้องมีใบขับขี่ต่างหาก นี้ครมมีมติไป เมื่อ 18 ส.ค.63 ซึ่งณ.ตอนนี้ กม.นี้ ยังไม่ได้ออกบังคับอย่างเป็นทางการ ขั้นตอนคือ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนและจะสามารถบังคับ ใช้จริงอีก 120...

EV

โพสต์อัพเดท